تور سانول

33,000 تومان

عرض تور فوق 1.5 متر میباشد
واحد فروش تور نرم به صورت یک متر میباشد
برای خرید متراژ بیشتر تعداد را اضافه کنید تا به صورت یک تکه برش داده شود