مغزی خودکار حرارتی (محو شونده)

6,000 تومان

این خود کار ها برای الگو کشیدن و یا هر رسم کردنی بر روی پارچه استفاده میشوند

بصورتی که پس از گرفتن حرارت سشوار و یا اتو کاملا محو میگردد.

با داشتن این مغزی خود کار ها الزامی به داشتن خودکار کامل نیست و میتوان طراحی مورد نظر را روی پارچه انجام داد