توپ یونولیتی

1,000 تومان12,500 تومان

نحوه ی سایز بندی ها

محیط 6.5 با قطر 2

محیط 9.5  با قطر 3

محیط 12.5 قطر 4

محیط 16 با قطر 5

محیط 19 با  قطر 6

محیط 22  با قطر 7

محیط 25 یا قطر 8

محیط 28 یا قطر 9

محیط 32 با قطر 10

محیط 38 با قطر 12

محیط 42 با قطر 13

توپ هایی از جنس یونولیت فشرده که مناسب برای سر عروسک هستند
سطح توپ صاف است اما ممکن است پلیسه دار باشند
ملاک اندازه گیری توپ ها دور تا دور توپ است
در سایز بندی توپ ها یک سانت کم یا زیادتر طبیعی است
برای تخمین سایز مورد نظر ، الگوی سر عروسک را اندازه زده و ضرب در دو کنید به اضافه ی یک تا چهارسانت اضافه با توجه به کشش پارچه

برای توضیحات بیشتر به ویدئو داخل توضحیات مراجعه نمایید